POLÍTICA DE PRIVADESA

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de PERE CLAPÉS ALEMANY d'ara endavant també el Prestador, domiciliada a carrer del Camí de la Torre 23, 08415 Bigues i Riells (Barcelona) amb NIF 77103810J, el telèfon de contacte: 938 658 880, i l'e-mail: admin@cancirera.cat.

La finalitat del tractament de les dades personals que l'usuari introdueix en el Lloc Web de PERE CLAPES ALEMANY és la de: Gestionar administrativa i comercialment la cartera de clients de l'empresa. Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin / facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès. Realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l'Usuari.

PERE CLAPÉS ALEMANY, com a responsable del present lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i demes normativa compementària vigent i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d'índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A efecte de què preveu la LOPD, PERE CLAPÉS ALEMANY l'informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d'informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de PERE CLAPÉS ALEMANY pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

La base jurídica pel tractament de les dades és Legitimació per execució d'un contracte, legitimació per interès legítim del responsable o un tercer i legitimació per consentiment de l'interessat.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en aquestes.

El Prestador, mitjançant asterisc () en les caselles corresponents del formulari de contacte, l'informa d'aquesta obligatorietat a l'Usuari, indicant que les dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l'Usuari atorga el consentiment inequívoc a PERE CLAPÉS ALEMANY perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'art. 5 del RGPD i a l'art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D'acord amb aquestes normatives, doncs, l'informem que té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Carrer Camí de la Torre 23, 08415 Bigues i Riells (Barcelona) o enviant un correu electrònic a admin@cancirera.cat, indicant com a Assumpte: "LOPD, Drets ARC", i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-ne vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS
Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.
PERE CLAPÉS ALEMANY no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a tal cessió. L'entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hi hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l'usuari, estan obligades a observar el secret professional i a l'adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de PERE CLAPÉS ALEMANY en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. A través d'aquesta Política de Privadesa l'informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de PERE CLAPÉS ALEMANY, incloses les dels menors, en les quals, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l'exercici dels drets d'aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l'ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà #pixelat.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a PERE CLAPÉS ALEMANY, exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)
PERE CLAPÉS ALEMANY es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l'accés a la informació.
PERE CLAPÉS ALEMANY no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda a les Webs de tercers a les quals es pugui accedir pels "links" o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del Prestador. La presència de "links" o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

ENVIO CV
En el cas que l'usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, l'informem que les dades aportades seran tractats per fer-ho partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l'objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Ho informem que aquest és l'únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s'acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem que ens ho comuniqui per escrit com més aviat millor, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.
Les dades es conservaran durant un termini màxim d'un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l'esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem que ens remeti novament el seu currículum. Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informats.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA
PERE CLAPÉS ALEMANY es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS
D'acord amb la LSSICE, PERE CLAPÉS ALEMANY no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l'Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre PERE CLAPÉS ALEMANY amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.